Visegrad EU portals : EurActiv.cz | EurActiv.pl | EurActiv.hu | EurActiv.sk | Facebook | Twitter | YouTube EU4YOU
Logo EurActiv.cz

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

Krátce:

Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) vznikl v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke snižování meziregionálních nerovností. V současné době patří mezi nejvýznamnější strukturální fondy.

Úkoly Evropského regionálního rozvojového fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ERDF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů.

"Evropský regionální rozvojový fond je určen k tomu, aby svou častí na rozvoji a strukturálních změnách zaostávajících regionů a přeměně upadajících průmyslových oblastí pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly ve Společenství."

Smlouva z Nice, Článek 160

"... podporovat hospodářskou a sociální soudržnost nápravou hlavních regionálních rozdílů a účastí na rozvoji a přeměně regionů. ... rovněž přispívá na podporu trvale udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí."

Nařízení ES 1784/1999 o Evropském regionálním rozvojovém fondu, čl. 1 - Úkoly

Evropský regionální rozvojový fond přispívá především k dosažení Cíle 1 a 2, dále financuje iniciativu INTERREG (přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce) a iniciativu URBAN (hospodářská a sociální obnova krizí postižených měst) a podporuje inovační akce a technická opatření (v oblasti regionálního rozvoje a výměny těchto zkušeností).

ERDF financuje :

 • produktivní investice pro vytváření a zachování trvale udržitelných pracovních příležitostí
 • investice do infrastruktury
 • rozvoj vnitřního potenciálu podporujících místní rozvoj a zaměstnanost a činnost malých a středních podniků
 • podpora služeb pro podniky
 • převod technologií
 • zlepšení přístupu podniků k financím
 • přímé podpory investic
 • vytváření infrastruktury pro místní rozvoj a rozvoj zaměstnanosti
 • podpora strukturám místních služeb pro vytvoření nových pracovních míst (pokud nejsou financována z ESF)

dále podporuje:

 • produktivní prostředí (zejména pro rozvoj malých a středních podniků a přítažlivost regionů) prostřednictvím rozvoje infrastruktury
 • výzkum a technologický vývoj
 • rozvoj informační společnosti
 • investice do cestovního ruchu a kultury, vytváření trvale udržitelné pracovní příležitosti
 • ochrana a zlepšování životního prostředí
 • rovnost mužů a žen v oblasti zaměstnanosti
 • mezinárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráce

Cíl 1

Cíl 2

Investice do infrastruktury, především v rámci Trans-evropských sítí (TENs) – doprava, telekomunikace a energetické sítě

Regenerace průmyslových oblastí a upadajících městských oblastí

Investice do vzdělání a zdraví

Zlepšení přístupu a regenerace venkovských oblastí nebo oblastí závislých na rybolovu

Ochrana životního prostředí

 • Přímé investice do produktivního sektoru k vytvoření trvalých pracovních míst
 • Pomoc malým a středním podnikům a místnímu rozvoji, důraz je kladen na Teritoriální pakty zaměstnanosti (Territorial Employment Pacts)
 • Posilování výzkumu a rozvojových kapacit v regionech
Situace v České republice

Z Evropského regionálního rozvojového fondu budou v České republice financovány operační programy - Průmysl, Infrastruktura - a především Společný regionální operační program (SROP). Celkový podíl ERDF bude představovat 65% pomoci ze strukturálních fondů určené regionům pod Cílem 1 v ČR. V případě Prahy budou z ERDF financována opatření v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu NUTS II - Hl. město Praha.

Odkazy

© 2004-2016. EU-Media, s.r.o., ISSN 1803-2486. Obsah této stránky je autorským dílem. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu EU-Media, s.r.o. zakázáno. Více informací je možné najít zde.
Technology and Design by MONOGRAM
to_top