Visegrad EU portals : EurActiv.cz | EurActiv.pl | EurActiv.hu | EurActiv.sk | Facebook | Twitter | YouTube EU4YOU
Logo EurActiv.cz

Komunitární programy

Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropského společenství, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami. Stejně jako v případě operačních programů financovaných ze strukturálních fondů jde o programy víceleté.

Na rozdíl od operačních programů je spravování komunitárních programů a příprava konkrétních výzev zpravidla v pravomoci Evropské komise. Existují však výjimky, například u programů Celoživotní učení nebo Mládež v akci, které jsou implementovány přímo v členské zemi prostřednictvím národní agentury (v případě zmíněných programů jde o agentury zřízené MŠMT – Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy a Českou národní agenturu Mládež). Ostatní programy mají v členských zemích pouze své kontaktní místo u gestora programu (např. 7. rámcový program pro výzkum a vývoj má v ČR kontaktní místo na ministerstvu školství, program Kultura 2007 na ministerstvu kultury).

Komunitární programy se od operačních programů z pohledu žadatelů liší v několika ohledech – zatímco v případě operačních programů jsou žadatelé zpravidla z jedné členské země, projekty podané v rámci komunitárních programů zahrnují subjekty z více členských zemí. Projekty úspěšných žadatelů musí navíc v případě komunitárních programů obstát v mezinárodní konkurenci, zatímco v případě operačních programů mezi sebou soutěží pouze subjekty z dané členské země.

Z komunitárních programů je možné financovat aktivity v následujících oblastech:

 • Výzkum a inovace
 • Podnikání
 • Doprava
 • Energetika
 • Životní prostředí
 • Informační společnost
 • Zdraví
 • Vzdělávání
 • Kultura
 • Sociální politika
 • Svoboda, bezpečí a další.

Konkrétně se jedná o následující programy:

 • 7. rámcový program pro výzkum a vývoj – z jeho rozpočtu plyne podpora na vědeckotechnické granty, vědeckou spolupráci a mobilitu vědeckých pracovníků. Kontaktním místem programu je v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Celoživotní učení – z tohoto programu je podporována výměna, spolupráce a mobilita mei vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy. Program tvoří čtyři podprogramy:
  • Comenius – program zaměřený na podporu předškolního a školního vzdělávání (do středoškolské úrovně)
  • Erasmus – program zaměřený na výměnu vysokoškolských studentů a pedagogů
  • Leonardo da Vinci – program zaměřený na podporu odborného vzdělávání a přípravy
  • Grundtvig – z programu je podporováno vzdělávání dospělých a celoživotní učení
  • Součástí programu celoživotního učení je dále Průřezový program a program podpory vzdělávání v oblasti evropské integrace Jean Monnet.
 • Mládež v akci  – program podporuje výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU, apod.
 • Kultura 2007podpora mezinárodní mobility umělců, uměleckých děl, podpora mezikulturního dialogu.s
 • MEDIA 2007 podpora evropského filmového průmyslu, propagace evropských filmů ve světě
 • Solidarita a řízení migračních toků – podpora zavádění integrovaného řízení na vnějších hranicích EU a podpora implementace společné azylové a migrační politiky. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo vnitra ČR.
 • Bezpečnost a ochrana svobod – zajišťování účinné spolupráce v oblasti boje proti zločinu a terorismu a posilování prevence před těmito jevy. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo vnitra ČR.
 • Transevropské sítě (TEN) – podpora rozvoje komunikační, energetické a dopravní infrastruktury. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo financí ČR.
 • Marco Polo II program na omezení dopravních zácep, zlepšení fungování nákladní dopravy z hlediska dopadů na životní prostředí, podpora nákladní přepravy, logistiky, apod.
 • Galileovytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému Galileo.
 • Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace - podpora inovací včetně ekoinovací, podnikání, informačních a komunikačních technologií a energetiky - 60 % rozpočtu je určeno malým a středním podnikům.
 • Customs a Fiscalis – z programu Customs je financována podpora modernizace celní legislativy a iniciativa e-customs umožňující elektronické zpracování dat; program Fiscalis je zaměřen na zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo financí ČR.
 • Progress – podpora znalostí a chápání situace v členských státech; podpora a sledování provádění právních předpisů Společenství a cílů politik Společenství v členských státech a hodnocení jejich účinnosti a dopadů; zvyšování povědomí zainteresovaných stran a široké veřejnosti o politikách a cílech Společenství apod. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 • LIFE + - podpora projektů v oblasti životního prostředí. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Zdraví (program HEALTH+)podpora projektů v oblasti zdravotnictví, šíření informací mezi občany, apod.,
 • Evropa pro občany - program na podporu mezinárodních projektů měst, obcí a organizací občanské společnosti, které podporují mobilitu občanů a aktivní evropské občanství. V ČR je gestorem Úřad vlády, odbor informování o evropských záležitostech.

Další informace o komunitárních programech lze získat u jednotlivých ministerstev či agentur, která jsou pověřena jejich správou. Obsáhlý informační servis pro zájemce o financování z komunitárních programů nabízejí také CEBRE (www.cebre.cz) a CZELO (www.czelo.cz), které poskytují monitoring aktuálních výzev nebo Měsíčník Dotace, který vydává nakladatelství Economia.

Stručné a přehledné informace o komunitárních programech připravilo v roce 2008 také Středočeské zastoupení v Bruselu v podobě brožury nazvané "Tipy a triky - jak na komunitární programy EU".

© 2004-2016. EU-Media, s.r.o., ISSN 1803-2486. Obsah této stránky je autorským dílem. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu EU-Media, s.r.o. zakázáno. Více informací je možné najít zde.
Technology and Design by MONOGRAM
to_top